STAVEBNÉ PUZDRA JAP - používaním stránky súhlasíte s - cookies. Bližšie informácie v sekcii - Ochrana os.údajov.

JAP - doprava je zdarma

Poradíme Vám

- telefon :

0948 505 656

Stavebné puzdra J.A.P. a ich rozdelenie

Aké stavebné púzdro si vybrať ? .

Stavebné puzdra sú moderným riešením otvárania dverí. Hlavnou výhodou stavebných puzdier je, že šetria miesto. Stavebné puzdro nahrádza časť priečky a zároveň chráni zasunuté dverné krídlo vnútri. Maximálne uľahčuje manipuláciu s dverným krídlom, nepotrebuje prah (je bezbariérové). Stavebná puzdra JAP unesú drevené, presklené dvere, tak aj celosklenené dvere.

 

 .

.

Skladacie podkrovné schody - Heureka

.

.

.

.

Overený obchod

.

.

.

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

..

.

.

..

QR code

TOVAR V AKCII

Bežná cena 1 080,00 EUR
Naša cena 774,00 EUR
skladom
Bežná cena 1 008,00 EUR
Naša cena 723,00 EUR
skladom
Bežná cena 366,00 EUR
Naša cena 260,00 EUR
skladom

KONTAKTY

Schody - Jiří Kaša
Medvedzie 154/34-30
027 44 Tvrdošín
tel: 0948 505 656
jiri.kasa@gmail.com
www.schody.orava.sk
Stavebné puzdra JAP FUTURE - za najnižšie ceny ..

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Bežná cena 414,00 EUR
Naša cena 294,00 EUR
skladom
Naša cena 544,00 EUR
skladom
Bežná cena 396,00 EUR
Naša cena 281,00 EUR
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY » Reklamačné podmienky

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu - www.neli.sk

 

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka (ďalej len kupujúceho) a spoločnosti - Schody - Jiří Kaša,

Medvedzie 154/34-30, 027 44 Tvrdošín, (ďalej len predávajúceho) v prípade, že na strane zákazníka vznikne

oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného výrobku.

V prípade reklamácie platí tento reklamačný poriadok vydaný na základe zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu

viazaný žiadnym kódexom chovania sa v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 zákona 40/1964 Zb.,

Občianskeho zákonníka.

 

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a

umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke práva k tovaru.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho

zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú

potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

3. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k tovaru, len čo tento tovar zaplatí.

4. Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

 

III. Nebezpečenstvo škody na tovare

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od

predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a

kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

2. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu

tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním

dopravcovi v tomto mieste.

3. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva

škody na tovare. Vady zjavné je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu – najneskôr

však do 5-tích dní od prevzatia tovaru. V opačnom prípade jeho nárok na uplatnenie si reklamácie

zaniká. Vady skryté je kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 15-tich dní od okamžiku kedy vady

zistil – najneskôr však do 24 mesiacov od dátumu dodania a prevzatia. Pri určovaní oprávnenosti
4. V prípade, ak si kupujúci tovar neprehliadne v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovar, môže

si uplatniť nárok z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už

v prechode nebezpečenstva škody na tovar. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný

skontrolovať hlavne neporušenosť obalov, či nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. V prípade

akýchkoľvek závad je povinný ich okamžite nahlásiť prepravcovi a tieto závady zapísať do

prepravného listu. V prípade zistenia porušenia obalu zodpovedajúceho o neoprávnenom vniknutí

do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravca prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci

potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu

ohľadne porušenia obalu zásielky nebude braný zreteľ.

5. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný

odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na

kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu v mieste určenia.

6. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho

povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti

predávajúceho. Tieto účinky nenastanú, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie

náhradného tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

 

IV. Vady tovaru

1. Ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl. II. ods. 2 tohto reklamačného poriadku, má tovar

vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva a vady v dokladoch

potrebných na užívanie tovaru.

2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva,

že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar

ustanovenia o vadách tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia vedel alebo s

prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvorila, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú

vlastností tovaru, ktoré mal mať podľa zmluvy.

4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na

tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho

vyplývajúce zo záruky za akosť, tým nie sú dotknuté.

5. Predávajúci zodpovedá taktiež za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto dobe, ak je spôsobená

porušením jeho povinností.

 

V. Záruka za akosť

1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu

spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak

obvyklé vlastnosti.

2. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu. Dĺžka záručnej doby alebo

doba trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru je vyznačená na jeho obale. Ak je v zmluve

alebo záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva

niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do

miesto určenia.

4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré

zodpovedá predávajúci.


5. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady

boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil

ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

6. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

7. Ak pri reklamácií dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového

tovaru.

8. Dĺžka záručnej doby predávajúceho je stanovená pre jednotlivé skupiny produktov nasledovne:

- Sťahovacie schody 24 mesiacov

- Puzdra pre zasúvacie dvere 10 rokov

- Príslušenstvo 24 mesiacov

 

VI. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody

na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

2. Ak je tovar predávajúcemu odosielaný, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar

dopravený do miesta určenia.

3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadil, aby sa prevzal v čase prechodu nebezpečenstva škody

na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto

vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

 

VII. Reklamácia vád

1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom,

čo:

1.1. kupujúci vady zistil,

1.2. kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný

uskutočniť.

2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách právo kupujúceho z vád tovaru

sa nemôže priznať v súdnom konaní.

3. Predávajúci sa zaväzuje vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr do 30-tich dní odo

dňa uplatnenia si reklamácie, pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim na dlhšej dobe.

4. O vybavení reklamácie je kupujúci vyrozumený prostredníctvom e-mailu alebo písomnou formou.

V prípade, že je reklamovaný výrobok zasielaný späť, je k nemu priložený servisný list zo servisného

strediska, prípadne písomné vyjadrenie k reklamácií, pokiaľ je to potrebné.

5. Kupujúci má právo, aby vada na výrobku bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci sa

zaväzuje po uplynutí záručnej doby poskytovať pozáručný servis.

 

VIII. Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy

1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

1.1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho

tovaru,

1.2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

1.3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,

1.4. alebo odstúpiť od zmluvy.

2. Voľba medzi týmito nárokmi z vád tovaru patrí kupujúcemu len, ak ju oznámi predávajúcemu vo včas

zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok

nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru

ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené

neprimerané náklady môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho

požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.

4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej

uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu

z kúpnej ceny.

5. Oprávnená reklamácia je predávajúcim uhradená maximálne v plnej výške reklamovanej hodnoty

tovaru. Iné nároky na reklamu sú vylúčené. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci

oprávnený účtovať kupujúcemu náklady spojené s posúdením oprávnenosti jeho reklamácie (skúšky

nezávislých laboratórií, cestovné náklady a pod.).

 

IX. Nároky z vád pri nepodstatnom porušení zmluvy

1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci

požadovať:

1.1. dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru,

1.2. zľavu z kúpnej ceny.

2. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty

na odstránenie vád uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.

3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v tejto lehote môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej

ceny alebo od zmluvy odstúpiť, na čo však musí predávajúceho vopred upozorniť.

4. Pokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa

predchádzajúceho odseku, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný

odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru, zvoleným

spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

5. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci

vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom mu ho dodal.

6. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal mať tovar bez vád

a hodnotu, ktorú mal mať tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v

ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.

7. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia výrobkov, neodborné zásahy do mechanizmov

a zariadení.

 

X. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu výrobku si uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomnou formou (fax, email, poštou

alebo osobne predaným oznámením v sídle spoločnosti).

2. Písomná reklamácia musí minimálne obsahovať tieto informácie:

- Názov (meno kupujúceho),

- Jednoznačný a zrozumiteľný popis chyby,

- Číslo zákazky predávajúceho, číslo objednávky,

- Druh tovaru, rozmer, počet ks, prípadne iné bližšie špecifikácie,

- Kontaktný telefón na kompetentnú osobu s ktorou je možné reklamáciu riešiť,

- Vlastný návrh riešenia (nový výrobok, zľava, oprava výrobku).

 

XI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim, sú zhromažďované, spracovávané a uschovávané

v súlade s platnými predpismi SR a podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska,

identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej všetko

len ako „osobné údaje„).

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcemu a to ako pre účely realizácie práv

a povinností z kúpnej zmluvy tak aj pre účely zasielania informácií a obchodných správ

predávajúcemu.

4. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej

podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5. V prípade, ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci uskutočňuje spracovanie jeho osobných

údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore

so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné a vzhľadom na ich účel spracovania,, môže

požiadať predávajúceho o vysvetlenie, prípadne môže požadovať, aby predávajúci odstránil takto

vzniknutý stav.

6. V prípade požiadavky kupujúceho o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, mu je

predávajúci povinný podať túto informáciu.

7. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo firmou

predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných

informácií predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

 

XII. Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy

1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v

akom ho dostal. Toto však neplatí, ak:

2.1. nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobené konaním alebo

opomenutím kupujúceho, alebo,

2.2. k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád

tovaru,

2.3. pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal, alebo tovar úplne alebo sčasti

spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití.

3. V prípade uvedenom v ods. 2 bod 2.3., je kupujúci povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný

tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z

uvedeného použitia prospech.

 

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok spoločnosti Schody - Jiří Kaša, je k nahliadnutiu v sídle firmy Medvedzie 154/34-30,

027 44 Tvrdošín, a na adrese www.neli.sk

Tento reklamačný poriadok je platný od 14.04.2023.

 

 

Kontakt - Schody - Jiří Kaša

Medvedzie 154/34-30

027 44 Tvrdošín

tel: 0948 505 656

jiri.kasa@gmail.com

 

na stiahnutie: Reklamačné podmienky

 - Reklamačný poriadok - J.A.P. Slovakia, s.r.o

M2ZjYW